Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41366/1888 – 26 Ιουλίου 2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” ,

θα πρέπει μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης ο εργοδότης, να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη.

Δεν νομιμοποιούνται πλέον οι φορείς κατάρτισης να χορηγούν προσωρινό αριθμό πρωτοκόλλου, έχει καταργηθεί.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων προς έγκριση για το έτος 2018 είναι η 10/09/2018.

Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιμόρφωσης θα μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και παράλληλα να διακόψει την σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη.

Στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
2843026382 & 6947522658,6948060541