Γενική Περιγραφή Σεμιναρίου:

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 10000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, με αμοιβή 2520 ευρω!!

Ανακοινώθηκε, από το Υπουργείο Εργασίας, νέο πρόγραμμα voucher που θα αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Περιεχόμενο προγράμματος:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εξ’ αποστάσεως διακοσίων (200) ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 • Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.
 • Δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

Κριτήρια Μοριοδότησης:

 • Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας ( 1 Μόριο ανα μήνα)
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) (*Τα μόρια είναι ανάλογα το εισόδημα σας)
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. (10 Μόρια)

Οι υποβολές των αιτήσεων θα είναι ενεργές από τις 23/12/2020 και ώρα 14.00 έως 01/02/2021 και ώρα 14.00

Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.
Αίτηση Συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.