Απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζόμενων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING).

Το πρόγραμμα είναι 105 ώρες σε πρωινό ή απογευματινό τμήμα, με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε από τον προσωπικό οικιακό υπολογιστή σας.

Μετά την εκπαίδευση απαιτούνται εξετάσεις.

Την άδεια του Security μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε εργασία σαν προσωπικό ασφαλείας (πχ Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις, κ.λπ.).

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Έναρξη: Επαναλαμβανόμενα τμήματα

Διάρκεια: 105 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ανανέωση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές, οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security) διάρκειας 40 ωρών για τα άτομα που έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν άδεια εργασίας ή ένσημα σαν προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας και θέλουν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

 

Από 01/01/12 δεν μπορεί να ανανεωθεί η άδεια εργασίας αν δεν υπάρχει το σχετικό Πιστοποιητικό.

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Έναρξη μαθημάτων: Τα τμήματα προγραμματίζονται σύμφωνα με την ημερομηνία των εξετάσεων στο ΚΕ.ΜΕ.Α
Διάρκεια: 40 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Εκπαίδευση Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 που αφορά την εκπαίδευση προσωπικού φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING), βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης και μειώνοντας χρόνο και έξοδα.

Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 24 ώρες (4 ημέρες)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Εκπαίδευση Υ.Α.Λ.Ε.

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) και των Αναπληρωτών τους

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα Υ.Α.Λ.Ε. και αναπληρωτή Υ.Α.Λ.Ε. σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως Υ.Α.Λ.Ε. και αναπληρωτές Υ.Α.Λ.Ε. σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

 

Το σεμινάριο διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η παρακολούθησή του γίνεται μέσω αδειοδοτημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (e-learning).

 

Θεματολογία Προγράμματος:

 • Εθνική Νομοθεσία
 • Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Δ.Ν.Ο – ΙΜΟ) & Κώδικας ISPS
 • Κανονισμός 725/2004ΕΚ
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Αξιολόγηση Κινδύνου)
 • Προσδιορισμός των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, καθώς και της
  πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας.
 • Προσδιορισμός, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων και
  διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας.
 • Οδηγία 2005/65ΕΚ

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 30 ώρες
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ασφάλεια Ξενοδοχειακών Μονάδων

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Η έννοια της τουριστικής ασφάλειας είναι ευρύτατη και μπορεί να περιλαμβάνει, από τον ελαφρύ τραυματισμό, μέχρι τρομοκρατικές επιθέσεις, κάτι που δυστυχώς βιώνει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα.

Το κέντρο μας, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια Ασφάλειας Ξενοδοχείων (Hotel Security Services) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιας και η χώρα μας ήδη παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στην προσέλκυση τουριστών.

Το Σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για την επιμόρφωση όλου του προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα όσους εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους πρόληψης και μείωσης του ρίσκου από οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, (κλοπή – δολιοφθορά – τρομοκρατική ενέργεια κ.α.).

Το κέντρο μας συνεργάζεται με φορείς κρατικά πιστοποιημένους και εξειδικευμένους στην εκπαίδευση Στελεχών Ασφάλειας και γενικά Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, και είναι σε θέση να εξασφαλίσει ποιοτική και ολοκληρωμένη λύση στο σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας που απαιτείται να προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡ. 216 ΦΕΚ Τ.Β΄ ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 10 / 9-1-2015, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ.11 Α/Α 11.1), ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το σεμινάριο δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 ή Λ.Α.Ε.Κ. 0-24). Δηλαδή οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού Ο.Α.Ε.Δ. / Λ.Α.Ε.Κ., με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από το κέντρο μας. Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί με OnLine παρακολούθηση, δηλαδή σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες το προσωπικό μπαίνει από τον υπολογιστή του σπιτιού του σε μια συγκεκριμένη σελίδα, με τους κωδικούς που θα του δώσουμε και θα παρακολουθήσει τα μαθήματα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο.

 

Η πληρωμή του σεμιναρίου μπορεί να γίνει μόλις πάρετε τα χρήματα από το Λ.Α.Ε.Κ.!

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 24 ώρες (4 ημέρες)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα

Ελεγκτές Ασφαλείας X-RAY

Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Το κέντρο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες εντάθηκαν οι έλεγχοι σε μέσα μεταφοράς, τους χώρους διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια – λιμένες) αλλά και σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί και Πολυεθνικές Ιδιωτικές Εταιρείες. Τοποθετήθηκαν στις εισόδους των κτιρίων μαγνητικές πύλες και ηλεκτρονικοί σαρωτές X-RAY, ώστε να πραγματοποιείται αυστηρότερος έλεγχος. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι σε προτεραιότητα. Το προσωπικό ασφαλείας έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών. Το πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση που αφορά τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται, συγκεκριμένα ανιχνευτές X-RAY αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, μαγνητικές πύλες και βιοανιχνευτές. Σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης με μεγάλο πλήθος ύποπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Θεματολογία Προγράμματος:

Ύποπτα Γενικά Αντικείμενα – Έλεγχος Ασφάλειας – Μέθοδοι Αναγνώρισης Ύποπτων Αντικειμένων.

Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός – Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Έργο των χειριστών).

Μαγνητικές Πύλες (Σκοπός – Αρχή Λειτουργίας – Πως γίνεται ο έλεγχος)

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή Λειτουργίας – Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Σκοπός – Επικίνδυνοι Φάκελοι / Δέματα – Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού – Διαδικασία Ελέγχου / Ενέργειες).

 

Εξάσκηση με προσομοιωτή (Επίδειξη από τον εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

 

Πληροφορίες Διεξαγωγής:

Διάρκεια: 10 ώρες (6 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 4 ώρες τεστ αυτό-αξιολόγησης με προσομοίωση του μηχανήματος X-RAY)
Πληροφορίες συμμετοχής : Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα